Prodhimi i energjisë elektrike në 2017-ën u ul me 36.6%

INSTAT publikoi sot treguesit statistikor të prodhimit të energjisë për 2017-ën.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike, gjatë 2017, është 4.525 GWh, nga 7.136 GWh energji të prodhuar në vitin 2016, duke shënuar rënie të prodhimit prej 36,6 %.

Me rënie të prodhimit të energjisë elektrike, për vitin 2017, kanë rezultuar të gjithë prodhuesit e energjisë, si hidrocentralet publike (-42,7 %) dhe hidrocentralet private dhe koncensionare (-21,3 %).

Rënia e prodhimit të energjisë elektrike, në vitin 2017, ka ndikuar në rritjen e importeve dhe rënien e eksporteve të energjisë elektrike. Importet bruto (energji në marrje) u rritën me 86,3 %, ndërsa sasia e eksporteve bruto (energji në dhënie) u ul me 73,9 %, krahasuar me vitin 2016.

Hidrocentralet publike kanë realizuar 64,5 % të prodhimit të energjisë elektrike për vitin 2017, nga 71,4 % që realizuan në 2016. Përqindja që zënë hidrocentralet private dhe koncensionare në prodhimin neto vendas të energjisë elektrike është 35,5 %, nga 28,6 % që zinte në një vit më parë.

Importi bruto i energjisë elektrike (energji në marrje), në vitin 2017, rezultoi me rritje, duke arritur vlerën 3.403 GWh, nga 1.827 GWh në vitin 2016.

Eksporti bruto i energjisë elektrike (energji në dhënie) arriti 488 GWh në vitin 2017, nga 1.869 GWh në vitin e kaluar.

Në vitin 2017, humbjet në rrjet janë 1.876 GWh, nga 1.986 GWh që ishin në 2016, duke pësuar një rënie me 5,5 %. Humbjet në shpërndarje në 2017 kanë rënë 4,3 %, krahasur me vitin e kaluar. Humbjet në transmetim kanë rënë me 16,9 % dhe përbëjnë 8,4 % të humbjeve gjithsej në rrjet.

Përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët, në vitin 2017, u rrit me 8,9 %, duke arritur vlerën 5.563 GWh, nga 5.108 GWh që ishte në vitin 2016.

Ndikimin më të madh në rritjen e përdorimit të energjisë elektrike nga konsumatorët, e kanë dhënë konsumatorët jofamiljarë, të cilët kontribuan me +7,6 pikë përqindje në vitin 2017, krahasuar me 2016, përkundrejt kontributit prej +1,3 pikë përqindje të energjisë së konsumuar nga konsumatorët familjarë.

 

Tremujori IV 2017

Gjatë tremujorit të katër të vitit 2017, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 2,4 %.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në tremujorin e katër është 1.095 Gwh, duke përbërë 24,2 % të prodhimit vjetor 2017, nga 1.985 GWh që u prodhua për të njëjtën periudhë të 2016, e cila përbënte 27,8 % të prodhimit vjetor 2016.

Gjatë tremujorit të katër të vitit 2017, janë realizuar 28,8 % të importeve bruto të vitit 2017 dhe 25,3 % të eksporteve bruto të kryera gjatë vitit 2017.

Gjatë tremujorit të katër të vitit 2017, humbjet në rrjet kanë rënë me 14,5 %. Ndikimin më të lartë të rënieve në humbjet në rrjet e dhanë uljet e humbjeve në shpërndarje me 13,1 pikë përqindje. Humbjet në transmetim kontribuan me 1,4 pikë përqind në rënien e humbjeve në rrjet.

Humbjet në shpërndarje, në tremujorin e katër të vitit 2017, zënë 25,0 % të humbjeve në shpërndarje të vitit 2017, nga 28,0 % që zinin në tremujorin e katër 2016.

Gjatë tremujorit të katër 2017, përdorimi i energjisë elektrike nga konsumatorët u rrit me 9,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2016. Përdorimi nga konsumatorët familjarë u rrit me 5,0 % (ose + 2,5 pikë përqindje), dhe përdorimi nga konsumatorët jofamiljarë u rrit me 13,6 % (+ 6,8 pikë përqindje).